การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-A-600
IPC-A-610
IPC-A-620
IPC J-STD-001
IPC-7711/21
IPC-6012
โปรแกรมรับรองนักออกแบบ IPC
ตารางการฝึกอบรม