การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-7711/21 - การแก้ไข C - มาตรฐานเท่านั้น: การปรับปรุง ดัดแปลง และซ่อมแซมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์