การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-A-610 - การแก้ไข H - มาตรฐานเท่านั้น: การยอมรับของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์