การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-A-610 หลักสูตรการฝึกอบรมและการรับรองส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับได้