การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-A-600 การยอมรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองบอร์ดพิมพ์