การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

ข้อกำหนด IPC / WHMA-A-620 และการยอมรับสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองชุดสายเคเบิลและชุดลากสาย