การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

ข้อกำหนดของ IPC J-STD-001 สำหรับโครงการฝึกอบรมและรับรองส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่บัดกรี