การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-7711/21 การทำใหม่การปรับเปลี่ยนและการซ่อมแซมโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์